ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

AΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Live Skcorer

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Απόλλων Σμύρνης: Κάλεσμα προς τον κόσμο για στήριξη της ομάδας

Article CoverApollon Smyrnis: Calling the world to support the group

The management of Apollon Smyrnis asked for the support of the club's friends in the new season with the purchase of season tickets.
From 130 euros the duration of the stay.

In detail, the announcement:

The fight is lasting. The effort is great. Lasting support should also be given to Valerien Ismell and his players. Everyone in his place. Those in the field, the rest on the platform. All together for Apollo Smyrna to do it again. A durable card awaits you. To be where you need when it should be. With your applause and your voice, you contribute to the realization of the goal.
Apollon Smyrna FC made sure there were permanent cards with prices for each friend of the team. Prepare to be able to see all the matches of our team at the lowest possible cost. Supply the long-term card for the home games of Apollo Smyrni for the period 2018-19.


PURCHASE DURATION CARD

"In order to obtain the season ticket for the new season 2018-2019 (renewal or re-registration in any category) it is necessary:

    the presence of the person concerned, in accordance with Law 4326/2015 of the Minister of Sport,
    the presentation of the police identity and
    the AMKA number

In case you do not come in person for the duration of your stay, authorization is required.

- In order to better serve the fans of our team, the registration of the season tickets can also be made via the website www.viva.gr. The owner will have to visit the FCC's offices to receive this card with the relevant document as proof.

- You can not refund part of the ticket purchased electronically.

CATEGORIES OF REDUCED TICKETS

CHILDREN (up to 14 years old): It concerns Doors 1B and 2A, namely children born after 1-1-2004. For the purchase and receipt of the child's long-term ticket, a birth certificate and written consent of the parent (s) is required. In order to enter and stay on the court, the minor must be accompanied by an adult, with the responsibility being always assumed by the parent / child care practitioner.

ABOUT 70 YEARS: For doors 1B and 2A for people over 70 years old.

STUDENT-STUDENT: It concerns Doors 2A and 1B for students aged 15-17 years and students of AEI-TEI.

For the purchase and receipt of a student ticket a birth certificate and written consent of the parent (s) is required. In order to enter and stay on the court, the minor must be accompanied by an adult, with the responsibility being always assumed by the parent / child care practitioner.

In order to obtain Student Ticket it is necessary to present the student identity card (pass) in force.

UNEMPLOYED: Refer to doors 1B and 2A and to obtain the duration of an unemployed ticket is necessary to produce the relevant unemployment certificate in force.

MMA: Refer to door 2 and a prerequisite is the presentation of the relevant attestation, which will prove the holder's disability of 67% or more.

FAMILY: It concerns doors E, 2A and 1B for families (parent + 1 child, up to 14 years of age). The parent needs to produce a family status certificate from the registered municipality.

PAYMENT METHODS


WITH CASH at the offices of APOLLON FC at the "G. KAMARAS "at 119 Iraklion Ave., Rizoupoli.

WITH CREDIT CARDs only with Visa & Mastercard.

SUBMITTED to an account of APOLLON SMYRNIS FC at National Bank, under GR 42-0110-0600-0000-0604-7002-602 and at Piraeus Bank, under the number GR56-0171-8370-0068-3712-4409-640, stating in the the reason for the deposit is the name of the purchaser who must, upon receipt of the card, have a copy of the deposit with him.

- Interested parties can contact the offices of the Club (tel. 210-2530692 Contact hours 9:00 am - 5:00 pm) - 119 Iraklion Ave., Rizoupoli.

- The terms of protection and processing of the personal data of ticket holders are available at fcapollon.gr. Interested parties have already read and fully informed about the terms of processing their personal data when signing the contract for the acquisition of durable cards. "
====Απόλλων Σμύρνης: Κάλεσμα προς τον κόσμο για στήριξη της ομάδας

Η διοίκηση του Απόλλωνα Σμύρνης ζήτησε την στήριξη των φίλων του συλλόγου τη νέα αγωνιστική σεζόν με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Από 130 ευρώ οι τιμές των διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο αγώνας είναι διαρκείας. Η προσπάθεια μεγάλη. Διαρκείας πρέπει να είναι και η στήριξη προς τον Βαλεριέν Ίσμαελ και τους παίκτες του. Ο καθένας στη θέση του. Αυτοί που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο, οι υπόλοιποι στην εξέδρα. Όλοι μαζί για να τα καταφέρει και πάλι ο Απόλλων Σμύρνης. Μια κάρτα διαρκείας σε περιμένει. Για να είσαι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Με το χειροκρότημα και τη φωνή σου να συμβάλεις στην υλοποίηση του στόχου. 
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης φρόντισε να υπάρχουν κάρτες διαρκείας με τιμές για κάθε φίλο της ομάδας. Προετοιμάσου για να μπορείς να δεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος όλους τους αγώνες της ομάδας μας. Προμηθεύσου την κάρτα-διαρκείας για τους εντός έδρας αγώνες του Απόλλωνα Σμύρνης για την περίοδο 2018-19.


ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

«Για την απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2018-2019 (ανανέωση ή νέα εγγραφή σε οποιαδήποτε κατηγορία) είναι απαραίτητη:

    η παρουσία του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το νόμο 4326/2015 του Υπουργού Αθλητισμού,
    η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και
    ο αριθμός ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος αυτοπροσώπως για την παραλαβή του διαρκείας, απαραίτητη είναι εξουσιοδότηση.

- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του φίλαθλου κόσμου της ομάδας μας η κατοχύρωση του εισιτηρίου διαρκείας μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας  www.viva.gr. Ο κάτοχος θα πρέπει να επισκέπτεται τα γραφεία της ΠΑΕ  για την παραλαβή της συγκεκριμένης κάρτας με το αντίστοιχο παραστατικό ως αποδεικτικό.

- Δεν είναι δυνατή η επιστροφή μέρους της αξίας του εισιτηρίου που έχει αγοραστεί ηλεκτρονικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ (έως και 14 ετών): Αφορά τις θύρες 1Β και 2Α και συγκεκριμένα τα παιδιά με ημερομηνία γεννήσεως μετά την 1-1-2004.  Για την αγορά και παραλαβή του παιδικού εισιτηρίου διαρκείας απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης και έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα. Για την είσοδο και παραμονή του στο γήπεδο ο ανήλικος  πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει/-ουν πάντα ο ασκών/ οι ασκούντες τη γονική μέριμνα.

ΆΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ: Αφορά τις θύρες 1Β και 2Α για άτομα άνω των 70 ετών.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ: Αφορά τις θύρες 2Α και 1Β για μαθητές ηλικίας 15-17 ετών και φοιτητές Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Για την αγορά και παραλαβή μαθητικού εισιτηρίου απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης και έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα. Για την είσοδο και παραμονή του στο γήπεδο ο ανήλικος  πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικα, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει/-ουν πάντα ο ασκών/ οι ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Για την απόκτηση Φοιτητικού εισιτηρίου είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) σε ισχύ.

ΑΝΕΡΓΩΝ: Αφορά τις θύρες 1Β και 2Α και για την απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας ανέργου είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης ανεργίας σε ισχύ.

Α.Μ.Ε.Α.: Αφορά τη θύρα 2 και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης, η οποία θα αποδεικνύει την αναπηρία του κατόχου σε ποσοστό 67% και άνω.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: Αφορά τις θύρες Ε, 2Α και 1Β για οικογένειες  (γονέας + 1 παιδί, ηλικίας έως 14 ετών). Ο γονέας χρειάζεται να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον εκάστοτε Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ στο γήπεδο  «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ» στην Λεωφ. Ηρακλείου 119, Ριζούπολη.

ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ μόνο με Visa & Mastercard.

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε λογαριασμό της ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό GR 42-0110-0600-0000-0604-7002-602 και στην Τράπεζα Πειραιώς, με αριθμό GR56-0171-8370-0068-3712-4409-640 αναγράφοντας στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του αγοραστή ο οποίος θα πρέπει, κατά την παραλαβή της κάρτας διαρκείας, να έχει μαζί του αντίγραφο της κατάθεσης.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΠΑΕ  (τηλ. 210-2530692 Ώρες επικοινωνίας 9:00πμ - 5:00μμ) – Λεωφ. Ηρακλείου 119, Ριζούπολη.


- Οι όροι προστασίας και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων εισιτηρίων βρίσκονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του fcapollon.gr. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υπογραφή της σύμβασης απόκτησης καρτών διαρκείας, έχουν ήδη διαβάσει και ενημερωθεί πλήρως για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων».
Πηγή: SDNA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου