ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

"Τριπλός" κίνδυνος για την Αγιά-Σοφιά

"Triple" danger for Agia Sophia

AEK needs to go back to the CoE to face a challenge for the stadium, while a negative development is also coming from the New Philadelphia City. The position of AEK.

Can the works for Agia Sophia in the New Philadelphia sites continue at full pace. But there has been a danger, and indeed triple, that obstacles arise. Besides, AEK says that "the war we accept for the stadium remains ruthless inside and outside the walls."

First of all, AEK will have to "re-battle" the State Council on 18 October for the appeal against the Environmental Impact Study, which entered the file on the building permit. Also, a Municipal Council is underway to discuss the study of the underground project and AEK knows that in advance, the suggestion will be negative.

Besides, the Municipal Authority has also released a brochure with posts on this issue and title: "We want a city stadium and not a city for the stadium", and there is also a recourse to the Forest Department. And of course there is also the first decision for the General Assembly of Amateur AEK, which concerns the land plot.

Against all this, AEK is ready to come forward and "respond". On all matters. "We have made a lasting struggle for legitimacy, we have been condemned by the PACE, AEK will not be left with crossed hands, but will react to all of this, we will continue together, united and one for the big match, against the merciless a war that we still accept, "is AEK's position.

Indeed, in the last few days a series of meetings is being held in order to draw a line of ... attack, against all these issues that have arisen. In AEK, they believe that they have already been condemned once and they will do it once again, while they are optimistic that they will be justified in the appeal that has been made to the case of the concession.
===="Τριπλός" κίνδυνος για την Αγιά-Σοφιά

Η ΑΕΚ χρειάζεται να πάει ξανά στο ΣτΕ για να αντιμετωπίσει προσφυγή για το γήπεδο, ενώ επίκειται αρνητική εξέλιξη και από την πλευρά του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η θέση της ΑΕΚ.

Μπορεί τα έργα για την Αγιά-Σοφιά στο εργοτάξια της Νέας Φιλαδέλφειας να συνεχίζονται σε φουλ ρυθμούς. Όμως έχει παρουσιαστεί κίνδυνος και μάλιστα τριπλός, να προκύψουν εμπόδια. Άλλωστε, στην ΑΕΚ λένε πως "ο πόλεμος που δεχόμαστε για το γήπεδο παραμένει ανελέητος εντός και εκτός των τειχών".

Καταρχάς, η ΑΕΚ θα πρέπει να δώσει ξανά "μάχη" στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 18 Οκτωβρίου για την προσφυγή που έχει γίνει εναντίον της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία μπήκε στο φάκελο για την οικοδομική άδεια. Επίσης, επίκειται Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθεί η μελέτη του έργου της υπογειοποίησης και στην ΑΕΚ ξέρουν πως εκ των προτέρων, πως η εισήγηση θα είναι αρνητική.

Άλλωστε, η Δημοτική Αρχή έχει κυκλοφορήσει και ένα φυλλάδιο με θέσεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και τίτλο: "Θέλουμε ένα γήπεδο για την πόλη και όχι μια πόλη για το γήπεδο", ενώ υπάρχει και μια προσφυγή στην Διεύθυνση Δασών. Και φυσικά υπάρχει και η πρωτόδικη απόφαση για την Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που αφορά το παραχωρητήριο του οικοπέδου.

Απέναντι σ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να βγει μπροστά και να "απαντήσει". Σ’ όλα τα ζητήματα. "Έχουμε δώσει διαρκή αγώνα νομιμότητας. Έχουμε δικαιωθεί από την Ολομέλεια του ΣτΕ. Η ΑΕΚ δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, αλλά θα αντιδράσει απέναντι σ’ όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι και μια για το μεγάλο ματς όνειρο, κόντρα στον ανελέητο πόλεμο που εξακολουθούμε να δεχόμαστε", είναι η θέση της ΑΕΚ.

Μάλιστα τις τελευταίες μέρες γίνεται μια σειρά από συσκέψεων, προκειμένου να χαραχθεί γραμμή… επίθεσης, απέναντι σ’ όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Στην ΑΕΚ θεωρούν πως στο ΣτΕ  έχουν δικαιωθεί ήδη μια φορά και θα το κάνουν και πάλι, ενώ αισιοδοξούν πως θα δικαιωθούν στην έφεση που έχει γίνει, για την υπόθεση του παραχωρητηρίου. 
Πηγή: Sport 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου