ΓΑΙΑ ΕΝ ΕΛΕΙ

ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ

Live Skcorer

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Νέο πρόβλημα για το γήπεδο της Ρόμα

Νέο πρόβλημα για το γήπεδο της ΡόμαNuovo problema per lo stadio della AS Roma

Lunghi ritardi sono attesi per iniziare a lavorare sul nuovo stadio della AS Roma.

Roma sarà a lungo per entrare nel nuovo stadio. Le autorità romane hanno deciso di seguire fin dall'inizio le procedure per l'esame dei piani di «Stadio Della Roma», dopo le numerose modifiche apportate al progetto originario.

Quindi il colpo di uomo forte "tzialorosi" Jim Palos, per avviare i lavori nel 2017 non sembra diventano realtà.

Il governo locale ha sollevato una serie di obiezioni relative all'impatto ambientale, fino a quando i problemi nel funzionamento del tessuto urbano e il trasporto pubblico.

Il nuovo stadio avrà una capienza di 52.000 spettatori ed è un costo stimato di circa 300 milioni. Di Euro.
===A new problem for the Roma stadium

Long delays are expected to begin work on the new Roma stadium.

It will be too late for Roma to enter its new stadium. The Rome authorities have decided to follow from the outset the procedures for examining the plans of Stadio Della Roma following the many changes made to the original project.

So the plan of the powerful genius man, Jim Palota, to start the works in 2017 seems not to be the case.

Local authorities have raised a series of objections, from environmental concerns, to problems in the functioning of the urban fabric and public transport.

The new stadium will have a capacity of 52,000 spectators and is estimated to cost around 300 million euros.
===Νέο πρόβλημα για το γήπεδο της Ρόμα

Μεγάλες καθυστερήσεις αναμένονται για την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο της Ρόμα. 

Θα αργήσει η Ρόμα να μπει στο νέο της γήπεδο. Οι αρχές της Ρώμης αποφάσισαν να ακολουθηθούν από την αρχή οι διαδικασίες για την εξέταση των πλάνων του «Stadio Della Roma», μετά τις πολλές αλλαγές που έγιναν στο αρχικό πρότζεκτ. 

Έτσι το πλάνο του ισχυρού άνδρα των «τζιαλορόσι», Τζιμ Παλότα, να αρχίσουν τα έργα μέσα στο 2017 φαίνεται πως δεν θα γίνει πράξη. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει προβάλει μια σειρά από ενστάσεις, που αφορούν από περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μέχρι προβλήματα στη λειτουργία του αστικού ιστού και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών και υπολογίζεται να κοστίσει περί τα 300 εκατ. ευρώ.
Πηγή: Σπορ FM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου